Trøndelag Fylkeskommune

Brenner for fylkeskulturen

Her svarer fylkesdirektør Karen Espelund for kultur og folkehelse i Trøndelag fylkeskommune på kritikken fra Sør-Trøndelags teaterverksted Egil Johansen.

Svaret står på trykk i Adresseavisen torsdag 9. november.

«Egil Johansen kommer i et leserinnlegg i Adressa torsdag 2.11.17 med krass kritikk av både Sør-Trøndelag fylkeskommune og undertegnede mht. vår håndtering av Sør-Trøndelag teaterverksted (STV) og våre ulike bidrag overfor amatørteater- og spelaktiviteten i Trøndelag. Dette fortjener en redegjørelse ettersom flere av påstandene ikke stemmer med virkeligheten.

La oss innledningsvis ta historien knyttet til endringer for Sør-Trøndelag Teaterverksted (STV).

STV var en viktig satsing da verkstedet ble etablert tidlig på 90-tallet. Stiftelsesformen ble valgt som en hensiktsmessig form for organisering ut fra de oppgaver som var tenkt løst. STV hjalp amatørteatervirksomheten med å finne ressurspersoner til regi, scenografi, lys og lyd, finne fram til manus og kostymer til oppsettinger i skoler og grendehus for små og store aktører. STV var også viktige bidragsyter i oppbyggingen av flere spel i regionen, noe som har ført til at Trøndelag er regionen med flest spel i hele landet også i dag. Med stiftelsesformen tok det offentlige med fylkeskommunen og vertskommunen et hovedansvar for virksomheten og hadde også et flertall av representantene i styret. Sør-Trøndelag Teatersamlag hadde eks.vis kun en representant i styret. Fylkeskommunen så etter hvert at organisasjons- og styringsformen var en utfordring for videre utvikling og mente teaterlagene måtte sterkere inn. I utredningene som ble lagt fram til politisk behandling i 2010 og 2011 ble dette sterkt framhevet som hovedårsaken til forslag om omorganisering. Det ble gjennomført flere møter med det som den gang het Teaterverkstedets venner. Denne gruppen endret navn til Sør-Trøndelag Teaterråd og hadde som ambisjon å videreføre arbeidet. Fylkeskommunen gjorde vedtak om «fortsatt bidra med økonomisk støtte til amatørteateraktiviteten i fylket.» Og også «Fylkeskommunen vil bidra i arbeidet med å finne en løsning for videre drift av spelhandboka.no.» Ansvaret for Spelhandboka, som var en nasjonal oppgave, ble overtatt av Norsk Teaterråd, og Sør-Trøndelag fylkeskommune bidro med midler også det første året. Spelhandboka er i dag er godt verktøy for spel i hele landet.

Trøndelag fylkeskommune vil gjennom dialog og samspill legge til rette for utvikling amatørteaterbevegelsen på samme måte som alle andre kulturuttrykk, både profesjonelle og amatørutøvere. Turneteateret i Trøndelag (tidligere Nord-Trøndelag teater) er heleid av Trøndelag fylkeskommune og beskriver selv virksomheten sin slik i sin søknad om tilskudd fra stat og fylke for 2018: Turneteatret er i dag et kompetansesenter for amatørteatervirksomheten i fylket. I et nytt storfylke vil dette omfatte hele Trøndelag, noe som vil være en styrke for amatørteatervirksomheten som helhet. Teatret ønsker å fortsette sin satsing på kompetanseheving gjennom kurs, seminarer og workshops knyttet til teaterhuset på Verdal, men også ute i distriktene. Dette vil legge grunnlaget for nettverksbygging og styrking av den lokale aktiviteten i hele fylket.

Det er også positivt at tidligere Nord-Trøndelag Teatersamlag nå har skiftet navn Trøndelag Teatersamlag og skal virke for hele Trøndelag. De orienterer om sin virksomhet slik som bl.a innebærer at de skifter navn til Trøndelag teatersamlag, samarbeider med Turneteateret hvor de har kontorplass og har samarbeid med Norsk Revyfaglig senter og Norsk Revyfestival.

Norsk Revyfaglig senter på Høylandet kan være en god indikasjon på nivået på revyaktiviteten i Trøndelag og har følgende statistikk å vise til for påmelding fra trøndersk revylag til revyfestivalen som bekrefter fortsatt stor aktivitet i regionen:

Fylke 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017
Nord Trøndelag 91 66 71 88 98 81 83 81 75
Sør Trøndelag 63 63 64 63 58 75 58 63 66
Trønderfylkene i % 53 % 46 % 52 % 52 % 58 % 57 % 58 % 60 % 51 %

 

Norsk revyfaglig Senter har et nasjonalt ansvar og skal gi gode tilbud og være et senter og en festival for hele landet.

Vi registrerer det også som positivt at ressurser og kompetanse ved Trøndelag Teater stilles til rådighet og bidrar overfor en rekke av spelene i Trøndelag.

Trøndelag fylkeskommune skal være en god medspiller og tilrettelegger for trøndersk kunst og kultur – hvor amatørteater- og spelaktiviteten står sentralt. God dialog og godt samspill med aktørene på feltet framover er viktig i arbeidet for å utvikle og skape god vekst på området i hele Trøndelag. Gjennom kulturtilskudd gir fylkeskommunen tilskudd til flere spel i fylket. I avdeling kultur og folkehelse har vi høyt utdannede ansatte som brenner for å bidra til å gjøre Trøndelag til et enda bedre kulturfylke.

Lokalrevyen er viktig bl.a for å bevare identitet, skape samhold og utfordre makten – og dermed også holde liv i demokratiet. Dette var noe jeg understreket da jeg var så heldig å få åpne revyfestivalen på Høylandet i sommer.

For egen del har jeg fått med meg flere flotte revy- og spel så langt i 2017 – fra bygderevyen i den lille bygda Flora i Selbu, til Elden, den siste Viking, Maren dømt til døden, lystspillet Elskovsdrikken på Hegge gård og tre fantastiske dager i revyriket Høylandet.

Kanskje vi sees i Olavshallen den 24 og 25. november da det beste fra Høylandet gjester Trondheim?».

Karen Espelund
Fylkesdirektør for Kultur og Folkehelse i Trøndelag fylkeskommune